منشور آزمایشگاه

.Pajouheshlab Lab

به نام خدا

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش از سال 1376 تاکنون شروع به فعالیت نموده است و با استفاده از کارکنان مجرب و آموزش دیده و جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا سعی در ارتقاء کیفیت خدمات و به دنبال آن کسب رضایتمندی مشتریان دارد.

 

اهداف کلی آزمایشگاه در این راستا به شرح ذیل می باشد:

1- تلاش مستمر در بهبود کیفیت ارائه خدمات 

2- احترام به مراجعین و کسب نهایت رضایتمندی و بهبود روابط با آنها 

3- رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات مراجعین 

4- استفاده از برگه های نظر سنجی بیماران و پیگیری درخواست های آنان و تلاش برای رفع کاستی ها 

5- برگزاری مستمر دوره های آموزشی با هدف افزایش آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان 

6- افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مدیریتی و استفاده از افکاروپیشنهادهای آنان

7- بهره گیری از تجهیزات جدید آزمایشگاهی مطابق با تکنولوژی های روز دنیا 

8- تکرار آزمایشات طبق درخواست مسئول فنی در مواقع لزوم به منظور تایید صحت جواب بدون دریافت هزینه اضافی 

9- ثبت موارد عدم انطباق و سعی درکاهش تعدادآن با ایجاد تغییرات در روند انجام آزمایشات 

10- تلاش برای دستیابی به افزایش رضایتمندی و جلب اعتماد مشتریان 

11- استقرار سیستم ایمنی، بهداشت شغلی و تلاش برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست