ساعات کاری

.Pajouheshlab Lab

ساعات کاری آزمایشگاه از شنبه تا چهارشنبه از 6:15 دقیقه صبح الی 19:30دقیقه عصر (نمونه گیری تا ساعت 19)  و پنجشنبه ها از 6:15 صبح تا 18عصر (نمونه گیری تا 17) می باشد .