شهرداری

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image

سقف آزمایش برای پزشکان عمومی 1600000 ریال و پزشکان متخصص و فوق تخصص 3000000 ریال می باشد.